GONYUbannerSK1

erb» Obec Kameničná je  strednej veľkosti s 1940 obyvateľmi ležiaca vo východnej časti Žitného ostrova, na pravom brehu Váhu. Cesta, ktorá vedie z Komárna do Kolárova ju pretína na dve polovice. Nadmorská výška obce je 110 metrov nad morom.

Podľa §30 ods.8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže verejnosť,
dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (v prílohe) do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods.7 zákona č. 24/2006 Z.z. na adresu:

MŽP SR, Sekcia environmentálnehohodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Rozsah hodnotenia Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

Kliknite pre načítanie mapy