Materiál na zasadnutie OZ

Materiál na zasadnutie OZ dňa 27.6.2024:

Stanovisko HKO k návrhu ZÚ za rok 2023 Kameničná

K bodu rokov. 14 – Majetkoprávne – Doplnenie

K bodu rokovania 14 – Majetkoprávne

K bodu rokovania 11-Konsolidovaná výročná správa za rok 2023

K bodu rokovania 11 – Konsolidovaná účt.závierka 2023

K bodu rokovania 6 – úprava rozpočtu obce Kameničná

K bodu rokovania 4 – Prerokovanie záverečného účtu obce Kameničná2023

k bodu rokovania 10 – Návrh VZN č.1-2024 o podmienkach držania zvierat

K bodu rokovania 13 – Podanie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo financií SR

K bodu rokovania č.12-Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2024

K bodu rokovania 9- Návrh Zmluvy s OAZIS o poskytnutí fin.príspevku

k bodu rokovania 8- Informatívna správa riaditeľky o počte zapísaných žiakov

K bodu rokovania 7 – úprava rozpočtu ZŠ s MŠ

K bodu rokovania 5 – Návrh – Záverečný účet ZŠ s MŠ r. 2023

Materiál na zasadnutie OZ dňa 27.3.2024:

Pozvánka na 10. zasadutie OZ – dňa 27.03.2024

K bodu rokov. 4 – úprava rozp. obce

K bodu rokov. 5 – úprava rozp.zš s mš

K bodu rokov. 9- Schválenie PHSR regionu KN

k bodu rokov. 10. Návrh na poskytn.dot. – 2024

K bodu rokov.13-Pod.žiad.na projekt -zbez a vs.system

K bodu rokov. 16 – Podanie žiadosti o dot.na NSK

K bodu rokov. 15- Rozhodn.OU KN od. živ.prostr.

K bodu rokov. 14 – zavedenie aplikácie na sled. odvez.množ. odpadu

K bodu rokov. 23

Materiál na OZ bod 17.-1

Materiál na OZ bod 12.

Materiál na OZ bod 11.

k bodu rokov. 24 – Znalecké posudky

K bodu rokov. č. 8 -Správa o plnení rozpočtu Obce Kameničná za 4. štvrťrok 2023

k bodu rokov. 7 – Správa o kontrole prevodov

k bodu rokov.6 -Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023

Bod č. 22

Bod č. 21

Bod č. 20

Bod č. 19

Materiál na zasadnutie OZ dňa 30.12.2023:

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ dňa 30.12.2023

K bodu rokov. 3-Návrh viacroč.rozp. Obce Kameničná

K bodu rokov.4-Návrh viacročného rozpočtu ZŠ

21.12.2023 Kameničná Stanovisko k návrhu rozpočtu obce

Materiál na zasadnutie OZ dňa 13.12.2023:

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.12.2023

k bodu rokov. č. 9-Stanovisko HKO k rozpočtu

k bodu rokovania č. 16-Zriadenie Malej komp.-1

K bodu č. 20 -Žiadosť o udelení právo prechodu

K bodu č. 19- Žiadosť o vyb. chodníka

K bodu č. 18 – Žiadosť o odpredaj pozemku

K bodu č. 18 -Žiadosť odkúpenie pozemku

K bodu č. 15 – Návrh na zmenu cenníka

K bodu rokov. č. 12- Návrh VZN č.3-2023

k bodu rokovania č. 16-Zriadenie Malej komp.

k bodu rokov. č. 17 – Plán kontrolnej čin.HKO

k bodu rokov. č. 14- Návrh zásad hospodárenia a nakl.

k bodu rokov. č. 13-návrh VZN č. 4-2023

k bodu rokov. č. 10 – Správa ZS s MŠ

K bodu rokovania č.5- úprava rozpočtu 2023

k bodu rokov. 11 – Predĺženie platnosti PHSR

k bodu rokovania8-Navrh viacr.rozp. ZŠ

k bodu rokov.7 – Návrh viacročn.rozp obce Kameničná

k bodu rokov.6-úprava rozp.ZS

k bodu rokov. 4- Správa auditora-2022

Materiál na zasadnutie OZ dňa 20.9.2023:

Materiál č. 9 – 20.9.2023

Materiál OZ č. 7 – 20.9.2023

Materiál č. 4 – 12.09.2022

SKM_C22723091323130

Pozvánka – zasadnutie OZ 20.9.2023

Materiál na zasadnutie OZ dňa 22.6.2023:

Materiál č. 3 – OZ 22.06.2023

Materiál č. 4 – OZ 22.06.2023

Materiál č. 5 – OZ 22.06.2023 (aktuálna verzia)

Materiál č. 6 – OZ 22.6.2023

Materiál č. 7 – OZ 22.6.2023

Materiál č. 8 – OZ 22.6.2023

Materiál č. 9 – OZ 22.06.2023

Materiál č. 10 – OZ 22.6.2023

Materiál č. 13 – OZ 22.06.2023

Materiál OZ 12a – 22.06.2023

Materiál OZ 12b – 22.6.2023

Plán kontrolnej činnosti HK Kameničná – II. polrok 2023

Pozvánka – 5. zasadnutie OZ

Materiál na zasadnutie OZ dňa 20.03.2023:

Materiál OZ č. 3 – 20.03.2023

Materiál č. 11 – 20.03.2023

Materiál č. 9 – 20.03.2023

Materiál č. 8 – 20.03.2023

Materiál č. 7 – 20.03.2023

Materiál č. 6 – 20.3.2023

Materiál č. 5 – 20.03.2023

Materiál č. 4 – 20.03.2023

Pozvánka – 3. zasadnutie OZ – 20.03.2023

Materiál na zasadnutie OZ dňa 29.12.2022:

Pozvánka – 2. zasadnutie OZ – 29.12.2022

Plán kontrolnej činnosti – I. polrok 2023

2023 Kameničná Stanovisko k návrhu rozpočtu obce-1

Materiál č. 3 – OZ 29.12.2022

Materiál č. 4 – OZ 29.12.2022

Materiál č. 5 – OZ 29.12.2022

Materiál č. 6 – OZ 29.12.2022

Materiál č. 8 – OZ 29.12.2022

Materiál č. 9 – OZ 29.12.2022

Materiály na OZ – dňa 12.9.2022:

Materiál č. 3 – 12.09.2022

Materiál č. 4 – 12.09.2022

Materiál č. 5 – 12.09.2022

Materiál č. 6 – 12.09.2022

Materiál č. 7 – 12.9.2022

Materiál č. 8 – 12.9.2022

Materiál č. 9 – 12.9.2022

Materiál č. 10 – 12.9.2022 zverejnenie

Materiál č. 11 – 12.9.2022 zverejnenie

Materiál č. 12 – 12.09.2022

Materiál č. 13 – 12.9.2022 zverejnenie

Materiál č. 13a – 12.9.2022 zverejnenie

Pozvánka na 22. zasadnutie OZ

Materiály OZ – 13.6.2022

Plnenie uznesení – material č. 3 – 13.6.2022

materiál č. 4 – 13.6.2022

Materiál č. 5 – 13.6.2022

Stanovisko HKO k návrhu ZÚ za rok 2021 Kameničná – k mat. č. 5 – 13.6.2022

materiál č. 6 – 13.6.2022

materiál č. 7 – 13.6.2022

Materiál č. 8 – 13.6.2022

materiál č. 9a – 13.6.2022

materiál OZ č. 9 b – 13.6.2022

Materiál č. 10 – 16.3.2022

Materiál č. 11 – 16.3.2022

Materiál č. 12 – 16.3.2022

Materiál č. 13 – 13.6.2022

Materiál č. 14 – 13.6.2022

Materiál OZ č. 15 – 13.6.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ – 13.6.2022

Materiál na zastupiteľstvo OZ – 16.3.2022

Meghívó – 20-ik testületi gyűlés

Materiál č. 3 – 16.3.2022

Materiál č. 4 – 16.3.2022

Materiál č. 5 – 16.3.2022

Materiál č. 6 – 16.3.2022

Materiál č. 7 – 16.3.2022

Materiál č. 8 – 16.3.2022

Materiál č. 10 – 16.3.2022

Materiál č. 11 – 16.3.2022

Materiál č. 12 – 16.3.2022

Materiál č. 13a – 16.3.2022

Materiál č. 13b – 16.3.2022

Pozvánka na 20. zasadnutie OZ – Meghívó – 20-ik testületi gyűlés

————-

Materiál na OZ č. 4 – 21.12.2021

Materiál na OZ č. 5 – 21.12.2021

Materiál na OZ č. 6 – 21.12.2021

Materiál na OZ č. 7 – 21.12.2021

Materiál na OZ č. 8 – 21.12.2021

Materiál OZ č. 9 – 21.12.2021

Materiál OZ č. 10-1 21.12.2021

Materiál OZ č. 10-2 21.12.2021

Materiál OZ č. 11 – 21.12.2021

Materiál OZ č. 12 – 21.12.2021

Materiál OZ č. 13 – 21.12.2021

Materiál na OZ č. 14 – 21.12.2021

Materiál na OZ č. 16 – 21.12.2021 – zverejnený

Materiál na OZ č. 18 – 21.12.2021

Pozvánka na 19. zasadnutie OZ

17.zasadnutie OZ – 29.09.2021:

Pozvánka 17. zasadnutie OZ – 29.9.2021

Materiál OZ č. 4 – 29.9.2021

Materiál OZ č. 5 – 29.9.2021

Materiál OZ č. 6 – 29.9.2021

Materiál OZ č. 7 – 29.9.2021

Materiál OZ č. 8 – 29.9.2021

Materiál OZ č. 12 – 29.9.2021

Materiál OZ č. 13 – 29.9.2021

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

Materiál OZ 29.06.2021:

Materiál OZ č. 3 – 29.6.2021

Materiál č. 4 – 29.6.2021

Materiál č. 6 – 29.6.2021

Materiál č. 8b – aktuálny 29.6.2021

Materiál č. 9 – 29.6.2021

Materiál č. 11 – 29.6.2021

Materiál č. 12 – 29.6.2021 – zverejnenie

Materiál č. 13 – 29.6.2021 zverejnenie

Materiál č. 14 – 29.6.2021 zverejnenie

Materiál č. 16-29.6.2021 zverejnenie

Materiál na OZ č. 10 OZ dňa 29.6.2021

Materiál na OZ č. 10b dňa 29.6.2021

Materiál OZ č. 5 – 29.6.2021

Materiál OZ č. 7 – 29.6.2021

Materiál OZ č. 8a – 29.6.2021

Materiál OZ č. 15 – 29.6.2021

Materiál OZ č. 17 – Zásielkovňa 29.6.2021

—-

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.6.2021

Uznesenia – Határozatok 2021.04.22.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.4.2021

2021.03.15:

Pozvánka na 14. zasadnutie – Meghívó a 14-ik testületi ülésre

Materiál OZ č. 3 – 15.03.2021

Materiál OZ č. 4 – 15.03.2021

Materiál OZ č. 5 – 15.3.2021

Materiál OZ č. 6 – 15.03.2021

Materiál OZ č. 7 – 15.3.2021

Materiál OZ č,10 – 15.03.2021

Materiál OZ č. 12 – 15.3.2021

Materiál OZ č. 13 – 15.3.2021


Pozvánka 14. zasadnutie zast.- Meghívó 14-ik testületi ülés

Oznámenie per rollam_22.1.2021

Pozvánka na 13.zasadnutie OZ

K bodu 12-4 OZ 15.12.2020

OZ 15.12.2020 mat. 12-3

OZ 15.12.2020 Mat. 12-2

OZ 15.12.2020 Mat. 12-1

OZ 15.12.2020 Mat. 3

k bodu 4 OZ 15.12.2020 Rozpočt.opatr.č.3

K bodu7 – Viacročný rozp. ZŠ – 15.12.2020

K bodu č. 9 – Návrh VZN – 15.12.2020

K bodu 13 OZ dňa 15.12.2020

K bodu 11 OZ dňa 15.12.2020

k bodu 4 OZ 15.12.2020 Rozpočt.opatr.č.3k bodu 10 OZ 15.12.2020 Správa o kontrole vyúčtovania dotácií

K bodu 10 OZ 15.12.2020 Správa o kontrole platieb v hotovosti

K bodu 10 OZ 15.12.2020 Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2021 Kameničná

K bodu 10 OZ 15.12.2020 Správa o kontrole – kontrola zverejňovania súhrnných správ podľa zákona o verejnom obstarávaní

K bodu 8 OZ 15.12.2020 Stanovisko k návrhu rozpočtu obce

K bodu 6 – Viacročný rozp. Kameničná – 15.12.2020

k bodu 5 OZ 15.12.2020 Návrh na zmenu rozp.ZŚ


Materiál č. 7 OZ 18.11.2020

Materiál č. 4 18.11.2020

Materiál č. 3 OZ 18.11.2020

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ – opravená

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

Materiál na zasadnutie OZ dňa 3.9.2020:

Bod 3 – Plnenie uznesení z 9. zasadnutia

Bod 4 – Individuálna výr.správa 2019

Bod 5 – konsolidovaná výr.správa

Bod 6 OZ Bod 7 – Rozpočtové opatrenia č.2 Obec

Bod 8 – návrh na zmenu rozpočtu ZŠ

Materiál na OZ 9d

…………

Plnenie uznesení OZ zo dňa 26.9.2019

K bodu rokovania 15

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kameničná 2020

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020 Kameničná-1

K bodu rokov.č.16 Materiál OZ č. 13

K bodu rokov.č.12 K bodu rokovania č. 11

Materiál OZ č. 9

K bodu rokov. č. 8 – Rozpočet ZŠ (1)

K bodu rokovania č. 6A – Rozpočtové opatrenie č.2

K bodu rokovania č. 6 Rozpočet obce

K bodu rokovania č.5- VZN č.42019

K bodu rokovania č. 4

Pozvánka na OZ

Meghívó – 10-ik testületi gyülés

Materiál OZ č. 14 – 04.06.2020

Materiál OZ č. 13 4.6.2020

Materiál OZ č. 12 4.6.2020

Materiál OZ č. 11 4.6.2020

Materiál OZ č. 9 – 4.6.2020

Materiál na OZ č 8(2) nsa OZ – 4.6.2020

Materiál na OZ č. 8(1) – 4.6.2020

Materiál na OZ č. 7 – 4.6.2020

Materiál OZ č. 6 (2)-4.6.2020

Materiál na OZ č. 5 – 4.6.2020

Materiál na OZ č. 4 – 4.6.2020

Materiál OZ č. 3 – 4.6.2020

OZ BOD 10

OZ BOD 16

materiál OZ č. 17

OZ BOD 15 M.

OZ BOD 14 M

OZ BOD 13

Materiál č. 12

Z BOD 9 (1)

OZ BOD 7

OZ BOD 6

OZ BOD 5

OZ BOD 4

OZ BOD 3

Vyhodnotenie uznesení 7. zasadnutia OZ

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kameničná 2020

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020 Kameničná-1

Plnenie uznesení OZ zo dňa 26.9.2019

Pozvánka na OZ

K bodu rokovania č.5- VZN č.42019K bodu rokovania č. 4

K bodu rokovania č. 6 Rozpočet obce

K bodu rokovania č. 6A – Rozpočtové opatrenie č.2

K bodu rokovania č.5- VZN č.42019

K bodu rokov. č. 8 – Rozpočet ZŠ (1)

Materiál OZ č. 9

K bodu rokovania č. 11

K bodu rokov.č.12

Materiál OZ č. 13

K bodu rokovania 15

K bodu rokov.č.16

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020 Kameničná-1

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kameničná 2020

Material na OZ č. 4

K bodu 5 – Indiv.výročná správa

K bodu 6 – Konsol.výr.správa

Inform. správa Zámer rekonštrukcie farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

Žiadosť o prenájom Miklos FARM

Inform. správa o schvál. projektoch

Žiadosť obvodných lekárov

K bodu 11 – Žiadosť OLD BOYS

K bodu 12 – Žiadosti o nájomné byty

Odpredaj voľných pozemkov

Žiadosť o odpredaj poz. Hegedűs

Material na OZ k bodu č. 15

Vyhodnotenie uznesení

Materiál na OZ č. 15

Materiál na OZ č. 6

Materiál na OZ č. 5

materiál na OZ č. 8

Material OZ č. 3

Material OZ č. 14

Stanovisko HKO k návrhu ZÚ za rok 2018 Kameničná č. mat. 7

Material OZ č. 4

Material OZ č.4a

Material na OZ č. 11

Material OZ č. 10

Material OZ č. 12

Plán kontrolnej činnosti HK – material č. 9

Material na OZ č. 13

Návrh uznesenia zo 4. zasadnutia

Inform. správa starostu obce – oragn. zál.

Informatívna správa starostu obce – organizačné zál.

Vyhodnotení plnení z 3. zasadnutia

Komunitný plán soc. služieb 2019-2023

Komunitný plán sociánych služieb obec Kameničná

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 Kameničná

Žiadosť nájomcov v Obvodnom zdravotnom stredisku o znížení nájomného

Žiadosť. Molnárovej L o fin. príspevok na výstavbu oplotenia

Zásady odmeňovania OZ

Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

Návrh rokovacieho poriadku OZ

Etický kódex

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Žiadosti o nájomné byty

Informatívna správa o podaných projektoch

Informatívna správa o prípr. volieb do EP

Pozvánka – Meghívó 3. zasadnutie OZ

Pozvánka – meghívó 2. zasadnutie OZ

Informatívna správa o priebehu voľby prezidenta SR

Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Návrh org. poriadku OZ Kamničná

Návrh Štatúto obce Kameničná

Schválenie členského príspevku obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhodnotenie plnení z 1. zasadnutia

Žiadosť o nájomné byty