ŠKOLY

IMG_7646Základná škola s materskou školou Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda

Základné školy so slovenským a maďarským vyučovacím jazykom sú v jednej budove. Vyučovanie v slovenskej škole prebieha v dvoch triedach s 25 žiakmi. Špecifikum vo vyučovacom procese je v tom, že učiteľ pracuje s dvomi ročníkmi. Napriek tomu so skúsenými a vyspelými učiteľmi. Kolektív na škole je malý. Slovenská škola je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie, v rámci ktorého uskutočňujeme rôzne súťaže, športové podujatia. V Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským prebieha vyučovanie v štyroch triedach spolu s 50 žiakmi. Počas školského roku učiteľky oboch škôl organizujú rôzne akcie napr. recitačné súťaže, súťaže v kreslení, plavecký výcvik, maškarné plesy, návštevy divadelných predstavení a školské výlety. Tel.č.: 0357792520, 0357792521.

V Kameničnej je umiestnená materská škola so slovenským aj maďarským vyučovacím jazykom v jednej budove. Materská škola sa nachádza v peknom a kľudnom prostredí. Učiteľky materskej školy kladú veľký dôraz na zachovávanie ľudových tradícií formou spievania krásnych starých slovenských ľudových piesní. Aktívne sa podieľajú na výtvarných súťažiacich a rôznych kultúrnych podujatiach našej obce. Tel. č.: 0357792192

 

Prevádzka MŠ: 6,30     –     16,15 hod.Materská škola v našej obci bola založená v roku 1943 a pôsobila v rodinnom dome ako letná družina pre deti. Do roku 1951 materskú školu niekoľkokrát premiestnili do iných budov a na krátku dobu bola prerušená aj prevádzka. Materská škola v obci je pravidelne v prevádzke od roku 1951.

Terajšia budova MŠ bola postavená v roku 1978. Je to jednoposchodová budova s kuchyňou pre dve triedy. Budova je umiestnená na veľkom trávnatom pozemku s množstvom zelene, okrasných stromov, kríkov a kvetinových záhonov.

Sme dvojtriedna materská škola  s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Budova  je v dobrom technickom stave, avšak v budúcnosti treba previesť väčšiu rekonštrukciu.

Na veľkom, priestrannom dvore máme k dispozícii kryté rekonštruované pieskovisko, záhradný domček a množstvo preliezačiek, ktoré pri pobyte vonku denne využívame.

Naša materská škola od roku 2001 je zapojená do siete materských škôl „ Škola podporujúca zdravie“ a je držiteľkou certifikátu Ministerstva školstva SR.

Základným pojmom „Škola podporujúca zdravie“ je podpora zdravia, čo nie je iba zdravotná výchova. Obsah tohto pojmu v sebe zahŕňa zdravie fyzické, psychické, sociálne prostredie v ktorom dieťa žije a podmienky, ktoré na zdravie vplývajú.

Škola podporujúca zdravie sa riadi s týmito zásadmi:
–          vytvárať podmienky pre pohodu a zdravie
–          vychovávať k zdravému životnému štýlu
–          pri realizácii projektu spolupracovať so sociálnymi a odborovými partnermi.

Program podpory zdravia v MŠ výrazne ovplyvňuje všetkých zamestnancov, najmä však učiteľky, ktoré svojim správaním podporujú zdravie svoje i celej komunity. Cieľom projektu je posilňovanie, rozvíjanie a ochrana individuálneho a kolektívneho zdravia. Deti sa snažíme vychovávať tak, aby dokázali čo najviac riadiť vlastný život a naučili sa vážiť si svoje zdravie a zdravie iných.

Pri podpore zdravia  v našej MŠ dôležitú úlohu hrá ochrana a tvorba zdravého životného prostredia. Cez poznávanie vedieme deti k enviromentálnemu správaniu a konaniu v každodenných, bežných situáciach. Spoločným úsilím sa snažíme vychovať generáciu, ktorej bude záležať na dobrých medziľudských vzťahoch, krásnej a zdravej prírode a zdravom životnom prostredí.

Našu prácu nasmerujeme na spoluprácu s rodinami a inými inštitúciami, aby sa nám podarilo vytvoriť príjemné prostredie pre deti a postupne vytvoriť profil materskej školy rodinného typu.

V súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v našej  materskej škole poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

Hlavnou myšlienkou programu je:
–    podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa
–    aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionability a sociability
–    rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách
–    pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:
–   napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi
–   uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
–   podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
– rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa   v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej a morálnej oblasti
–   prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
–   uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami
–   získavať dôveru rodičov v ivdividuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich  pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi.

Kolektív materskej školy vypracoval vlastný školský vzdelávací program pod názvom

„ R y b i č k y „

Stratégie:
–       prednášky pre rodičov v rámci rodičovských združení
–       poskytnutie poradenskej služby, individuálne riešiť  problémy výchovy u detí, zachovať mlčanlivosť
–       organizovanie prednášky a besedy  v spolupráci OPPP
–       splnenie vypracovaného programu „Škola podporujúca zdravie“
–       informovanie rodičov formou „Okienko pre rodičov“
–       využívanie ekohier
–       separované zbieranie odpadu
–       zameranie pozornosti na správne a racionálne stravovanie, každý deň podávať deťom ovocie a zeleninu, pravidelne podávať deťom celozrnné pečivo, ryby, mliečne výrobky, šaláty, potraviny obohatené vlákninou a podstatne menej cukru
–       spolupráca s rodinami pri vytváraní a upevňovaní zdravých stravovacích návykov cieľom predchádzania chorôb súvisiace s obezitou
–       z príležitosti Svetového dňa mlieka uskutočnenie ochutnávky mliečnych výrobkov
–       usporiadanie výstavy a uchutnávky ovocia a zeleniny v spolupráci s rodičmi
–       zabezpečenie vhodného pitného režimu
–       zabezpečenie  maximálnej možnosti deťom pre spontánnu pohybovú aktivitu
–       prostredníctvom hry predkladať deťom vhodné modelové situácie na riešenie medziľudských vzťahov
–       vytvorením dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku, zabrániť vzniku stresu v deťoch i pracovníčok MŠ
–       návšteva divadla, výstav a rôznych predstavení cieľom zvyšovania  pozitívnej životnej orientácie
–       zabezpečenie príjemného prostredia na vytváranie kladných citových podnetov u detí
–       orientovať pozornosť na znižovanie chorobnosti detí otužovaním, spávnym obliekaním, vetrením, maximálnym dodržiavaním hygienických návykov a čistoty, každodenným umývaním zubov
–       plánovanie výchovnej činosti v súlade dodržiavaním denného režimu
–       usporiadanie  týždňa športu a detskej olympiády, oboznámiť deti s významom športu pre ochranu zdravie človeka
–       účasť  na obecných oslavách a športového dňa obce
–       v rámci spolupráce so ZŠ  využívanie školskej telocvične na pohybové aktivity
–       riešenie problémmov pomocou obrázkov , rozprávok, bábkového divadla, vedieť privolať pomoc dospelého  v krízových situáciách
–       pri situačných hrách naučiť deti nenásilne obhajovať vlastné stanovisko
–       využívanie výpočtovej techniky a audiovizuálnych pomôcok

 

Aktivity a aktuality:
–          výučba anglického jazyka pre deti – týždenne  dvakrát 30 min.
–          objednávanie detských časopisov
–          usporiadanie výstavy a ochutnávky ovocia a zeleniny v spolupráci s rodičmi
–          organizovanie dňa Mikuláša
–          kultúrny program detí pre rodičov k Vianociam
–          oboznamovanie sa so školským prostredím v rámci návštevy v ZŠ
–          maškarný ples
–          návšteva knižnice, tlačiarne
–          zápis detí do MŠ
–          športový deň v telocvični ZŠ
–          dopravný deň
–          exkurzie do prírody
–          zabezpečenie divadelných predstavení
–          kultúrny program ku Dňu matiek
–          zábavný program pre deti z príležitosti Dňa detí
–          rozlúčková slávnosť s kultúrnym programom
–          spoločná účasť žiakov škôl a detí MŠ kultúrnych programoch a podujatí