CHRÁNENÝ AREÁL DROPIE

Katastrálne územie : Kameničná, Zemianska Olča, Čalovec
Plocha: 900,8690 ha
Z toho:
Lesný pôdny fond 8,6283 ha
Lesy ochranné: 4,7546 ha
Lesy osobitného určenia : 3,8737 ha
Poľnohospodársky pôdny fond 892,2407 ha
Orná pôda: 872,4300 ha
Lúky 0,4592 ha
Pasienky 2,1933 ha
Záhrady 0,7633 ha
Lesná pôda 8,6283 ha
Rybníky 9,1514 ha
Zastav. plocha 0,8026 ha
Ostat. plocha 1,6453 ha

Územie chráneného areálu Dropie leží na západnom Slovensku v Podunajskej nížine, v orografickom celku Podunajskej roviny. Územie je geologicky zaradené do Komárňanskej panvy a nachádza sa na reliéfe riečnej nivy. Hydrologicky patrí územie do povodia Dunaja a Váhu. Na južnej strane ho ohraničuje bývalé koryto Dudváhu, na severnej strane je najbližšie Malý Dunaj a Váh. Klimaticky patrí územie do teplej oblasti so suchou klímou, miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Prostrediu kultúrnej stepi sa viac-menej prispôsobili niektoré druhy vyšších živočíchov. Najvzácnejším druhom z nich je DROP FÚZATÝ. Tak ako na celom území Podunajskej roviny ani na tomto území chráneného areálu sa nezachoval pôvodný biotop Dropa.

Územie je dosť značne narušené sieťou poľných ciest a hlavne asfaltovou poľnou cestou spájajúcou hospodárstvo Kráľka so štátnou cestou pri križovatke smerom na Bodzianske Lúky. Rušivo na území chráneného areálu, hlavne na zimovisku dropov pôsobí spôsob poľovania na samičiu srnčiu zver.
Veľmi významný je aj ďalší aspekt, a to že v tejto lokalite sa už po niekoľko rokov vytvára hlavné zimovisko dropov.