ŠTÁTNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA LOHÓTSKY MOČIAR

Plocha: 24,1336 ha
Lesy: 5,48 ha
Poľnohospodárske pôdny fond: 18,6536 ha
Z toho : Vodné plochy : 16,0990 ha
Ostatná pôda: 2,5546 ha

Územie leží v Podunajskej nížine. Lohótsky močiar sa vyznačuje slanými pôdami s pomerne nízkym vodným stavom, asi 10 a 20 cm . Je mŕtvym ramenom Vážskeho Dunaja v pokročilom štádiu zarastania. Lokalita patrí medzi dôležitý prírodno-krajinársky prvok, ktorý spestruje monotónny ráz poľnohospodársky využívanej krajiny. Breh lemujú porasty s mohutnými trsmi tráv. Biologickú hodnotu má najmä lužný vŕbovo-topoľný les, ktorý sa nachádza pri jazere. Lohótsky močiar je hniezdiskom viacerých druhov vodného vtáctva a vhodnou potravinovou bázou už tým, že časť územia má otvorenú vodnú hladinu.