ŠTÁTNA PRÍRODNÁ REZERVÁCIA VRBINA

Plocha : 10 ha
Kultúra: vodná plocha

Podľa mapy vegetačných stupňov sa radí medzi územia s rastlinstvom riečnych nív. Pôdy sú tu ťažké, ílovito-hlinité. Z drevín prevládajú vŕby a topole. Z rastlín je to ostružina a bledula letná. Bylinná vegetácia má typický lužný charakter. Lužný les vrbina predstavuje vodnú plochu obklopenú porastami stromovitých drevín a kríkov tvrdého a mäkkého lužného lesa. Predstavuje močiarovitý typ biotopu so zárastom vodných rastlín, krovinnej a stromovej vegetácie. Bohatý je výskyt drobnej zveri, vzácne je tu i hniezdenie spevavého vtáctva.