ÚRADNÁ TABUĽA

Podľa §30 ods.8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže verejnosť,
dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (v prílohe) do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods.7 zákona č. 24/2006 Z.z. na adresu:

MŽP SR, Sekcia environmentálnehohodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Rozsah hodnotenia Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Publicita

Doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu

Výzva na prekladanie ponúk VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE KAMENIČNÁ I.ETAPA

Pozvánka na 6 zasadnutie OZ

Oznámenie o dražbe

Oznámenie o ulož. zásielky

Individuálna výročná správa obce za r.2018

Konsolidovaná výročná správa obze za r.2018

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Rekonštrukcia farmy ošípaných

Rozoslanie_zámeru Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.Kolarovo

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky WiFi4EU

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Verejná vyhláška

Záverečný účet Obce Kameničná 2018

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Informacie_obcanom_o_civilnej_ochrane_06_2019

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Pozvánka – Meghívó – Zasadnutie obecného zast. 27.6.2019

Plán kontr. činnosti hlavn. kontr. obce na obdobie júl-december 2019

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

VZN č 22019 strava

VZN č 12019 príspevok MŠ,ŠK

Záverečný účet obce za r.2018 Kameničná

Záverečný účet ZŠ Kameničná 18

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 Kameničná

Pozvánka – meghívo OZ 23.5.2019

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Oznámenie SRZ o zámere usporiadať Rybárske preteky

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU!

Oznámenie o začatí stavebného konania

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Určenie cieľov a priorít rozvoja soc. služieb

Pozvánka – Meghívó 3. zasadnutie OZ

Verejná vyhláška

JOBEXPO 16.4-17.4

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Oznámenie o ulož. zásielky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOP.ZÁSIELKY

Výzva na zaplatenie nedoplatkov-Felhívás az elmaradások befizetésére

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Úroveň triedenia komunálneho odpadu

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE!

Pozvánka – meghívó 2. zasadnutie OZ

Informatívna správa o priebehu voľby prezidenta SR

Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Návrh org. poriadku OZ Kamničná

Návrh Štatúto obce Kameničná

Schválenie členského príspevku obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhodnotenie plnení z 1. zasadnutia

Žiadosť o nájomné byty

Schválený rozpočet Obce Kameničná 2019-2021

Schválený Rozpočet ZŠ s MŠ

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Usmernenie pri postupe reg. chovu s jedn. ošípanou

Oznámenia_právna konzultácia

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

VK – 1.2.2019 – VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ ŠKOLY

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018-1

Výsledky komunálnych volieb

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Harmonogram vývozu-Komun.odpadu

Harmonogram vývozu – Sklo

Harmongram vývoz -Plasty

Harmongram vývozu-Plasty-vrecia

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Oznámenie na školský špeciálny ped.

Výberové konanie – nástup 1.9.2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2018

Výberové konanie 2018

Zverejnenie zámeru predaja

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017b

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017c

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017d

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Voľby do VÚC – Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Informácie o začatých správnych konaniach – 2017

Elektronické adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Rozhodnutie166-2017

Informácia pre voliča – Voľby do orgánov samospr. krajov

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja majetku s osobitným zreteľom

Výberové konanie

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- 2017

Oznámenie zámeru predaja

Informácie o začatých správnych konaniach.doc- Mesto Komárno7092016

Výzva ZSE na výrub slov

Výberové konanie

VONKCHZ enzootická oblasť AI 27.01.2017 (1)

Organizacna-struktura-oz

Organizacna-struktura-ocu

Sadzobnik-uhrad-za-spristupnovanie-informacii

Priloha-c-1-9-k-smernici-c-2-2016

Smernica

Prístup-k-informaciam

Upozornenie – vlámačky !

Informácie-o-začatych-spravnych-konaniach-doc-obec-calovec

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-mesto-komarno7092016

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-mesto-komarno7022016

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-henrietta-czimer

Informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach-doc-mesto-komarno

Oznámenie – výkopové práce

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach

Jubilejné výročie uzavretia manželstva 2016

Kameničná_PHSR

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2016- volič ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2016- volič ktorý má trvalý pobyt na území SR

Čestné prehlásenie – volič

Rozpočet 2015-2018-Obce

Rozpočet 2015-18 ZŠ

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča-menšina

Vyhlásenie volieb

Informácie o začatých správnych konaniach

Výberové konanie ZŠ- Kameničná 2015

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach

enics_letak2

PONUKA PRÁCE SMT OPERÁTOR

Oznámenie o demontáž predmetov

Výberové konanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Pracovná ponuka

Informácie o začatých správnych konaniach

Deň zeme 2015

Informácie o začatých správnych konaniach

Výberové konanie

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov

Výzva – orez listnatých drevín

Textova časť_phsr obce Kamenicna.aktualizácia 2014_verzia 01.NAVRH

Obal_phsr obce Kameničná_2014

Referendum o rodine- otázky

Referendum 7.2.2015

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Informácie o začatých správnych konaniach

Zbraňová amestia

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka – ustanovujúce zasadnutie OZ

Informácie o začatých správnych konaniach

Oznámenie -voľby

Orálna vakcinácia

Veľkokapacit. kontajner

Vyhlásenie kandidatúry-starosta

Vyhlásenie kandidatúry-poslanci

Prerušenie distribúcie el.energie – 19.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 19.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014_0002

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 22.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 22.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 23.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 24.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 26.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 25.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 25.09.2014

Oznámenie – voľby

Počet obyvateľov obce Kameničná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Iobčan na webe

Informácie_občanom_o_civilnej_ochrane

Zámer obce – prenájom nehnuteľnosti

Generálny pardon

Prerušenie distribúcie el.en.23.04.2014

Deň Zeme

Plánované prerušenie distr.el.energ._03042014 (2)

Plánované prerušenie distr.el.energ._03042014

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Orez a výrub drevín

Veľkokapacit. kontajner

Prerušenei distribúcie el.energie

Informácie o začatých správnych konaniach

Zámer obce

Vyhlásenie druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Orálna vakcinácia – informácia jeseň 2013-2

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnenie príspevku

Ponuka na prenájom

Voľby 2013- informácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky- MKS- vstupná hala

Informácie o začatých správnych konaniach

Spála jadrovín

Upracme si Podunajsko – INFO O PROJEKTE

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov!

PONUKA NA PREDAJ

Vyčistime si Podunajsko

Jazykový kurz

Západoslovensá eneretika a.s. – VÝZVA

Pozvánka na XXI. zasadnutie OZ – 5.2.2013

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2013

Oznámenie záujemcom o štúdium

Výberové konanie – riad. MŠ Kameničná

Predaj budovy OcÚ

Predaj nehnut.(rodinný dom) Kameničná

Prenájom budovy OcÚ

Športový deň Tôň

Rozhodnutie o zákaze zakladania a udržiavania otvoreného ohňa

Plánované prerušenie distr. elektr. energie ZSE

Plánované prerušenie distr. elektr. energie ZSE

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Pozemkové úpr. v k.ú. Kameničná

Prerušenie distribúcie elektr. energie

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Kameničná

Upozornrnie (obrez a výrub stromov)

Výzva ZSE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na (január-jún) 2012

Zber obnoseného šatstva !

Zásady postupu pri prijímani, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach obce Kameničná

Zákaz zakladania a udržiavania otvoreného ohňa

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Test_CO

Dištančné štúdium_CO

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Prerušenie distr. elektr. energie

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah

Oznámenie o zruš. trv. pobytu

Zápisnica z VIII.zasadnutia

Zápisnica zo VI.zasadnutia

Zápisnica z V.zasadnutia

Sadzobník cien 2011

Zápisnica IV.zasadnutia

Zápisnica III.zasadnutia

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2011

Oznámenie_ZSE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január-jún) 2011

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Sever -VÝZVA-

ROZPOČET OBCE 2011-2013

ODMEŇOVANIE POSLANCOV_1

ODMEŇOVANIE POSLANCOV_2

ZÁPISNICA Z II. ZASADNUTIA (25.1.2011)

ZÁPISNICA Z USTANOV. ZASADNUTIA (27.12.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVI. ZASADNUTIA (18.8.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVII. ZASADNUTIA (28.10.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVIII. ZASADNUTIA (25.11.2010)

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE, 8/2010 – ČISTOPIS:

1. Návrh širších regionálnych vzťahov

2. Komplexný návrh katastrálneho územia-tvorba krajiny

3. Komplexný urbanistický návrh

4. Osada Kralka lohot

5. Návrh verejnej dopravnej vybavenosti

6. Návrh verejnej technickej vybavenosti

7. Vyhodnotenie dôsledkov na poľnohospodárskej pôde lesných pozemkoch

Schéma záväznej časti

UPN-textová časť

UPN-záväzná časť

– – –

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničná

O Z N Á M E N I E   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky